Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hobea.net

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hobea worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hobea.net ingeschakelde tussenpersonen.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Hobea.net zijn vrijblijvend en Hobea behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Hobea.  


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling via Maestro/ Mastercard of via iDEAL wordt de bestelling na betaling direct in behandeling genomen.


Artikel 4. Levering

4.1 Hobea streeft ernaar de goederen binnen 3 werkdagen na bestelling te leveren, tenzij door ons anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvang je binnen 20 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heb je tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Hobea.net. Overschrijding van de levertermijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) jou in ontvangst wordt genomen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat over als het product door jou in ontvangst wordt genomen.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hobea.net geleverde producten worden geheel en onvoorwaardelijk geaccepteerd.

6.2 Hobea.net garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Je hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De daarbij gebleken gebreken dien je uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Hobea te melden. fabilorimport@gmail.com   

7.2 Ten aanzien van gebreken die bij een inspectie als bedoeld in lid 1 niet zijn ontdekt en redelijkerwijs niet hadden kunnen zijn ontdekt, geldt dat deze uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Hobea dienen te worden gemeld. fabilorimport@gmail.com  

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hobea.net de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Indien de koper niet heeft voldaan aan het gestelde in de vorige leden bestaat geen aanspraak op vervanging of restitutie.

7.4 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hobea.net te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, mits hier eerst over gecommuniceert wordt met een medewerker van Hobea.net, dit ten diensten van de retournering door Fabilor af te kunnen handelen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De door Hobea.net ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor jouw rekening.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Fabilor, dan wel tussen Hobea.net en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Hobea.net, is Hobea niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hobea.net.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Hobea.net in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dit schriftelijk aan je mee te delen en zonder dat Fabilor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hobea.net kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

Indien je aan Hobea.net opgave doet van een adres, is Fabilor BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan Hobea.net opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Fabilor gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt geen rechten ontlenen op grond van het feit dat Hobea.net deze voorwaarden in een eerder stadium soepel heeft toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hobea.net in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hobea.net vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Hobea.net is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht / Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen HJopbea.net en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen de koper en Hobea.net over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Hobea.net te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

11.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je jouw klacht eerst binnen de gestelde tijd aan Hobea.net heeft voorgelegd. Je kunt hierbij gebruik maken van het online klachtenformulier op www.thuiswinkel.org. Hobea.net is gehouden de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen. Indien deze termijn niet kan worden gehaald, dan zal bibi-online je hiervan op de hoogte brengen met een indicatie van de duur van de vertraging.

11.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Hobea.net is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. (Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

11.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »